Kristna värdepartiet skapar oro bland HBT-personer

(Reblog från 25 februari 2014)

Igår rapporterade media världen över att Uganda går samma väg som Ryssland i och med godkännandet av den lag som kriminaliserar homosexualitet. Straffet för ”förstagångsförbrytare” är 14 år. För återfallsförbrytarna: livstid. Människor som hjälper hbt-personer, eller underlåter att uppfylla den rapporteringsplikt som medborgarna har, riskerar upp till 7 års fängelse. Föräldrar tvingas ange sina barn, grannar tvingas förråda grannar. Vi känner igen mönstret. 30-tal. Tyskland. Judeförföljelser.

Även i Sverige försöker mörkermakter driva igenom liknande agenda under falsk flagg. Under devisen ”för ett civiliserat samhälle” driver det nystartade Kristna Värdepartiet sitt principprogram utifrån ”människovärdesprincipen”:

Människovärde
Människovärdesprincipen säger att varje människa är enormt värdefull enbart i kraft av att hon är människa, och att varje människa är lika värdefull som varje annan människa. Detta värde gäller från och med befruktningen och till en naturlig död. Människovärdestanken inbegriper ett antal rättigheter där rätten till liv är den mest grundläggande. Människovärdestanken går vidare ut på att varje människa ska respekteras såsom värdefull och att varje naturlig fas i den mänskliga utvecklingen ska omgärdas med tillbörliga rättigheter

Vi värderar familjen mycket högt men slår också vakt om den enskildes rättigheter. I linje med människovärdesprincipen är det en självklarhet att individens rättigheter aldrig får kränkas i familjens sammanhang. Vi vill kraftfullt motarbeta och höja straffen för s.k. hedersförtryck, vanvård samt barn- och kvinnomisshandel.

Lite längre ner i principprogrammet bryter man redan mot denna ledstjärna när man uppger att man:

  • motsätter [sig] allt statligt stöd till propaganda som riktar sig till ungdomar och som likställer den homosexuella livsstilen med det heterosexuella äktenskapet

  • motsätter [sig] statligt stöd till en sex- och samlevnadsundervisning som inte betonar äktenskapet och den relationella sidan av samlivet

Människan är värdefull och ska respekteras så länge som hon, om hon är en ”avvikare” (min tolkning), lever sitt liv i osynlighet och inte kräver lika rättigheter och samma trygghet som heterosexuella. Det faktum att man kallar denna typ av information för propaganda visar tydligt att man allierar sig med Ryssland och, det av amerikanska kristna högern influerade, Uganda. Ett annat ord i formuleringen ovan avslöjar Kristna Värdepartiets försök att förminska HBT-personers möjlighet till värdighet och likabehandling – ”Livsstil”.

Att använda ordet livsstil är ett grepp som amerikansk kristen höger använder sig av. Man tillerkänner inte sina medmänniskor den grundläggande förmågan att känna kärlek utan man försöker göra HBT-personers relationer till någonting snaskigt och snuskigt – en alternativ ”livsstil” som är syndig och oren. Alltså förhållanden som inte är värda att firas eller skyddas. Det är samma retorik som i Ryssland och Uganda.

När jag försöker debattera på den kristna tidningen Dagen svarar Mats Selander att jag inte alls ska behöva frukta för mitt liv men att jag därmed inte har rätt att ”omdefiniera äktenskapet eller adoptera barn”. Jo Mats, den rättigheten HAR jag i det civiliserade samhälle som ni säger er vilja verka för. Lagen, vårt lands högsta rättesnöre för sociala transaktioner människor emellan, har definierat att jag äger rätten att adoptera och att gifta mig – ingå äktenskap. Vill du neka mig mina lagliga rättigheter så är det faktiskt du som inte har rätten på din sida. Ja, om du inte väljer att gå samma väg som Uganda förstås och aktivt arbeta för att nedmontera svenska medborgares rättigheter. Men det är en farlig väg att gå Mats. I demokratier kan man inte ta bort medborgares rättigheter utan att förlora sin ställning som försvarare av människorätt och människovärde.

Mats försäkrar mig, i vår korta interaktion, att jag inte behöver frukta för mitt liv men det gör jag trots allt. Mats lever sitt liv efter en bok som säger att jag ska stenas till döds och att skulden för min död är min egen. Mats glömmer att länder som Ryssland och Uganda legitimerar sina nya ”antigay-lagar” med samma retorik som han själv och hans parti företräder: Skydda familjen. Stoppa homosexuell propaganda. Vad Mats, och åsiktsfränder, inte tycks förstå är att deras politik inbjuder till just sådan hederskultur som man säger sig vilja motverka.

Människors minne är kort. Inte ens hundra år har förflutit sedan koncentrationslägrens ugnar svalnade efter att ha bränt miljontals judar, romer, homosexuella och oliktänkande. Nu ser vi samma tendenser till förföljelser igen. Romerna tvingas åter på flykt i ett allt bistrare Europa och lagar ändras som tvingar homosexuella att gömma sig undan de familjemedlemmar som enligt lag måste ange dom. Det är i den traditionens fotspår som Mats och Kristna Värdepartiet vandrar. Fruktar jag för mitt liv? Ja, för människors minne är kort och när partier träder fram och vill lagstadga bort min värdighet och trygghet som människa då ser jag historien upprepa sig: 30-tal. Tyskland. Förföljelse   –   2014. Sverige. Förföljelse.

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Annonser